Så fungerar läkemedelsförsäkringen


Visste du att det finns en försäkring för skador av läkemedel?
Här reder vi ut hur läkemedelsförsäkringen fungerar och vilka skador du kan få ersättning för.

Om du skulle bli skadad av ett läkemedel, kan det vara svårt att få ersättning genom att stämma någon i domstol, men det finns en annan väg att gå – den via läkemedelsförsäkringen, som är en slags olycksfallsförsäkring för läkemedelsskador.

Tanken med läkemedelsförsäkringen är att om man råkat ut för en allvarlig eller oväntad läkemedelsskada, finns möjlighet till ekonomisk kompensation.
 

Läkemedelsskador

Vi tar läkemedel för att uppnå önskad effekt på den sjukdom eller det symtom vi vill behandla. Men vi har alla olika individuella förutsättningar och kan reagera olika på de ämnen som ingår i ett läkemedel och det händer att vi får fler effekter av läkemedlet än vi önskat. De här oönskade läkemedelseffekterna är de vi kallar biverkningar. Inget läkemedel är helt utan biverkningar. Vem som drabbas av biverkningar och i vilken omfattning, varierar mellan olika läkemedel, sjukdomstillstånd och individer.

Det är viktigt att alltid läsa bipacksedeln som ligger i läkemedelsförpackningen.

En del av de här biverkningarna kan man få ersättning för via läkemedelsförsäkringen.
 

Då kan du få ersättning

– Alla bedömningar görs individuellt och från fall till fall, säger Robert Ström, VD på Svenska Läkemedelsförsäkringen AB. Han menar vidare att det är komplicerade frågor och många gånger svårt att ge generella svar.

Läkemedelsförsäkringen omfattas av läkemedel som givits inom svensk sjukvård eller som sålts av ett apotek* eller i butik* i Sverige. Läkemedel eller placebo i samband med kliniska studier ingår också i läkemedelsförsäkringen.

Följande gäller dessutom för att man ska kunna beviljas ersättning från läkemedelsförsäkringen:

 • Läkemedelsföretaget som står bakom läkemedlet måste vara med i läkemedelsförsäkringen, dvs måste vara delägare i LFF Service AB (som äger Svenska läkemedelsförsäkringen). På FASS.se kan du läsa om läkemedlet du tar ingår i läkemedelsförsäkringen (se faktaruta längst ner i den här texten).
 • Skadan ska vara orsakad av läkemedelsbiverkningar som man inte kunnat förutse och skadan ska vara allvarligare än grundsjukdomen.
  Exempel: En person som får behandling mot cancer och tappar håret kan inte få ersättning från läkemedelsförsäkringen, medan svår klåda av en hudsalva kan ges möjlighet till ersättning.
 • Skadan ska gå att koppla till läkemedlet för att man ska kunna få ersättning.
   


Var försiktig med läkemedel som säljs på nätet!
Läkemedel som inhandlats via internet ingår endast i läkemedelsförsäkringen under förutsättning att företaget som ligger bakom webbsidan har tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel (enligt lagen 2009:366).

Förfalskade läkemedel
På internet florerar förfalskade läkemedel från sidor som ser proffsiga och seriösa ut. I själva verket kanske läkemedlet är tillverkat i en smutsig cementblandare i en källare och innehåller något helt annat än vad som står på förpackningen. Förfalskade läkemedel är en illegal industri som omsätter stora pengar och som är svår att komma åt. Du råds att alltid handla dina läkemedel på ett godkänt apotek.
 

 • Läkemedel som är köpta på apotek eller i butik ingår i läkemedelsförsäkringen om butiken har tillstånd att sälja receptfria läkemedel (gäller återigen läkemedel från företag som är anslutna till försäkringen).
   

Det här kan du få ersättning för

Du kan få ersättning för kostnader (t.ex. sjukvård), sveda och värk, men och invaliditet, ärr och utseendeförändringar samt inkomstförlust om skadan bedöms vara en läkemedelsskada.
Omfattningen av ersättningen utreds individuellt och är beroende av skadans omfattning och vilka konsekvenser den fått.
 


Så anmäler du
En skadeanmälan till läkemedelsförsäkringen görs skriftligen. Du fyller själv i en blankett samt en fullmakt (som kan laddas ner från läkemedelsförsäkringens webbplats). Fullmakten ger läkemedelsförsäkringen rätt att begära in journal, läkarintyg och annat medicinskt
underlag för att kunna göra prövning och bedömning. Blanketterna postas till Svenska Läkemedelsförsäkringen AB.
Om du inte kan anmäla läkemedelsskadan själv, kan kurator, patientombudsman eller patientnämnd hjälpa till.
 


Skador som inte beviljas ersättning

De två främsta anledningarna till att skador inte berättigar till ersättning är att det saknas övervägande sannolikhet till att skadan är orsakad av läkemedlet eller att grundsjukdomen som patienten har, bedöms vara svårare än läkemedelsskadan.

Följande omfattas inte av läkemedelsförsäkringen:

 • Skador som uppkommit genom missbruk av läkemedel, feldosering, olämplig hantering eller utebliven effekt.
 • Om läkaren förskrivit läkemedlet felaktigt (skrivit ut fel läkemedel eller fel dos) eller själv har importerat produkten.
 • Om läkemedlet skrivits ut till någon annan än den person som den anmälda skadan gäller.
 • Skador som inte kan kopplas till läkemedlet eller dess effekt.
 • Skador som orsakats av homeopatiska medel eller naturläkemedel.
 • Läkemedel som inhandlats via internet från sida som inte är har tillstånd att bedriva detaljhandel.
 • Läkemedel som köpts på utlandsresa.
   

Läkemedel som förskrivs utanför indikationen

Läkemedel kan i enskilda fall förskrivas utanför godkänd indikation förutsatt att behandlingen baserar sig på vetenskap och beprövad erfarenhet samt att läkaren i varje individuellt fall bedömt att behandlingen är till gagn för patienten. Det grundar sig på att läkaren har fri förskrivningsrätt.

Robert Ström berättar att de har ersatt läkemedelsskador som uppstått i samband med användning av läkemedel som förskrivits utanför indikation, i enlighet med läkemedelslagen.

– Det blir dock mer komplicerat när det sker på rekommendation från huvudman (arbetsgivare) som uppmanar till förskrivning av preparat off label**. Dels förändras riskbilden, dels finns inget utrymme för detta i läkemedelslagen, säger Robert Ström.

– Då är det mer sannolikt att vi inte godkänner läkemedelsskadan.
 


Enligt patientlagen (2014:821)

Som patient i svensk offentligt finansierad sjukvård har du alltid rätt att få information om din behandling och att vara delaktig i valet av behandling. Läkaren har informationsplikt och du har rätt att ställa frågor (och få svar) om ditt läkemedel.
 


** Off label = utanför indikation
I bipacksedeln som följer med läkemedelsförpackningen kan du läsa vilken indikation/indikationer ditt läkemedel har (se 1. Vad X är och vad används det för i bipacksedeln). Du kan också läsa på Fass.se om ditt läkemedel och vad det har för indikation.
 


Allmänna fakta om läkemedelsfall som anmäls till läkemedelsförsäkringen: 

 • Det görs 500–900 anmälningar per år till läkemedelsförsäkringen. Robert Ström, VD på Svenska Läkemedelsförsäkringen AB, menar att det finns ett mörkertal. Det kan bland annat bero på att allmänheten inte känner till att läkemedelsförsäkringen finns. Detta trots löpande informationsinsatser och att vårdpersonal sedan patientlagen (2014:821) trädde i kraft 1 januari 2015, är skyldiga att informera patienter om läkemedelsförsäkringen.
 • Handläggningstiden av ett försäkringsärende varierar beroende av hur komplicerat ärendet är, men tar i genomsnitt cirka fyra månader.
 • Cirka 30 % av alla anmälda läkemedelsskador/försäkringsärenden beviljas ersättning.
   


MER OM SVENSKA LÄKEMEDELSFÖRSÄKRINGEN AB

Läkemedelsförsäkringen är ett frivilligt åtagande från den samlade läkemedelsbranschen och omfattar i dagsläget läkemedel motsvarande cirka 99 procent av det totala försäljningsvärdet i Sverige.

De läkemedelsföretag som är anslutna till läkemedelsförsäkringen är också aktieägare i LFF Sverige AB som i sin tur äger Svenska Läkemedelsförsäkringen AB.

Utöver läkemedelsbranschen är även apotek och apotekskedjor, läkemedelsdistributörer, några landsting och enskilda sjukhus, försäkringstagare och därmed också delägare i läkemedelsförsäkringen.

De här läkemedelsföretagen är med i läkemedelsförsäkringen:

På fass.se kan du se vilka företag som är med i läkemedelsförsäkringen. Du går in på Om LIF/Medlemmar längst ner till höger och klickar på företaget i listan.  Om företaget du söker inte finns med i listan på FASS kan du kika på lff.se/delägare för att se om företaget är med i LFF.
 


Patientförsäkringen, LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag)

Det finns ytterligare en försäkring för dig som är patient – en patientförsäkring, LÖF.
Om du drabbas av en skada när du får vård eller tandvård som är offentligt finansierad, kan du få ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen (1996:799).
LÖF får in cirka 15 000 anmälningar per år och av dessa beviljas cirka 40 % ersättning.
 


Se även film om läkemedelsförsäkringen på LFF:s hemsida.

Text: Louise Candert


Biogen-24049 maj 2020
Senast uppdaterad: 2021-02-18

Läs mer