Så fungerar läkemedelsförsäkringen


Visste du att det finns en försäkring för skador av läkemedel?
Här reder vi ut hur läkemedelsförsäkringen fungerar och vilka skador du kan få ersättning för.

Om du skulle bli skadad av ett läkemedel, kan det vara svårt att få ersättning genom att stämma någon i domstol, men det finns en annan väg att gå – den via läkemedelsförsäkringen, som är en slags olycksfallsförsäkring för läkemedelsskador.

Tanken med läkemedelsförsäkringen är att om man råkat ut för en allvarlig eller oväntad läkemedelsskada, finns möjlighet till ekonomisk kompensation.
 

Läkemedelsskador

Vi tar läkemedel för att uppnå önskad effekt på den sjukdom eller det symtom vi vill behandla. Men vi har alla olika individuella förutsättningar och kan reagera olika på de ämnen som ingår i ett läkemedel och det händer att vi får fler effekter av läkemedlet än vi önskat. De här oönskade läkemedelseffekterna är de vi kallar biverkningar. Inget läkemedel är helt utan biverkningar. Vem som drabbas av biverkningar och i vilken omfattning, varierar mellan olika läkemedel, sjukdomstillstånd och individer.

Det är viktigt att alltid läsa bipacksedeln som ligger i läkemedelsförpackningen.

En del av de här biverkningarna kan man få ersättning för via läkemedelsförsäkringen.
 

Då kan du få ersättning

– Alla bedömningar görs individuellt och från fall till fall, säger Robert Ström, VD på Svenska Läkemedelsförsäkringen AB. Han menar vidare att det är komplicerade frågor och många gånger svårt att ge generella svar.

Läkemedelsförsäkringen omfattas av läkemedel som givits inom svensk sjukvård eller som sålts av ett apotek* eller i butik* i Sverige. Läkemedel eller placebo i samband med kliniska studier ingår också i läkemedelsförsäkringen.

Följande gäller dessutom för att man ska kunna beviljas ersättning från läkemedelsförsäkringen:

 • Läkemedelsföretaget som står bakom läkemedlet måste vara med i läkemedelsförsäkringen, dvs måste vara delägare i LFF Service AB (som äger Svenska läkemedelsförsäkringen). På FASS.se kan du läsa om läkemedlet du tar ingår i läkemedelsförsäkringen (se faktaruta längst ner i den här texten).
 • Skadan ska vara orsakad av läkemedelsbiverkningar som man inte kunnat förutse och skadan ska vara allvarligare än grundsjukdomen.
  Exempel: En person som får behandling mot cancer och tappar håret kan inte få ersättning från läkemedelsförsäkringen, medan svår klåda av en hudsalva kan ges möjlighet till ersättning.
 • Skadan ska gå att koppla till läkemedlet för att man ska kunna få ersättning.
   


Var försiktig med läkemedel som säljs på nätet!
Läkemedel som inhandlats via internet ingår endast i läkemedelsförsäkringen under förutsättning att företaget som ligger bakom webbsidan har tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel (enligt lagen 2009:366).

Förfalskade läkemedel
På internet florerar förfalskade läkemedel från sidor som ser proffsiga och seriösa ut. I själva verket kanske läkemedlet är tillverkat i en smutsig cementblandare i en källare och innehåller något helt annat än vad som står på förpackningen. Förfalskade läkemedel är en illegal industri som omsätter stora pengar och som är svår att komma åt. Du råds att alltid handla dina läkemedel på ett godkänt apotek.
 

 • Läkemedel som är köpta på apotek eller i butik ingår i läkemedelsförsäkringen om butiken har tillstånd att sälja receptfria läkemedel (gäller återigen läkemedel från företag som är anslutna till försäkringen).
   

Det här kan du få ersättning för

Du kan få ersättning för kostnader (t.ex. sjukvård), sveda och värk, men och invaliditet, ärr och utseendeförändringar samt inkomstförlust om skadan bedöms vara en läkemedelsskada.
Omfattningen av ersättningen utreds individuellt och är beroende av skadans omfattning och vilka konsekvenser den fått.
 


Så anmäler du
En skadeanmälan till läkemedelsförsäkringen görs skriftligen. Du fyller själv i en blankett samt en fullmakt (som kan laddas ner från läkemedelsförsäkringens webbplats). Fullmakten ger läkemedelsförsäkringen rätt att begära in journal, läkarintyg och annat medicinskt
underlag för att kunna göra prövning och bedömning. Blanketterna postas till Svenska Läkemedelsförsäkringen AB.
Om du inte kan anmäla läkemedelsskadan själv, kan kurator, patientombudsman eller patientnämnd hjälpa till.
 


Skador som inte beviljas ersättning

De två främsta anledningarna till att skador inte berättigar till ersättning är att det saknas övervägande sannolikhet till att skadan är orsakad av läkemedlet eller att grundsjukdomen som patienten har, bedöms vara svårare än läkemedelsskadan.

Följande omfattas inte av läkemedelsförsäkringen:

 • Skador som uppkommit genom missbruk av läkemedel, feldosering, olämplig hantering eller utebliven effekt.
 • Om läkaren förskrivit läkemedlet felaktigt (skrivit ut fel läkemedel eller fel dos) eller själv har importerat produkten.
 • Om läkemedlet skrivits ut till någon annan än den person som den anmälda skadan gäller.
 • Skador som inte kan kopplas till läkemedlet eller dess effekt.
 • Skador som orsakats av homeopatiska medel eller naturläkemedel.
 • Läkemedel som inhandlats via internet från sida som inte är har tillstånd att bedriva detaljhandel.
 • Läkemedel som köpts på utlandsresa.
   

Läkemedel som förskrivs utanför indikationen

Läkemedel kan i enskilda fall förskrivas utanför godkänd indikation förutsatt att behandlingen baserar sig på vetenskap och beprövad erfarenhet samt att läkaren i varje individuellt fall bedömt att behandlingen är till gagn för patienten. Det grundar sig på att läkaren har fri förskrivningsrätt.

Robert Ström berättar att de har ersatt läkemedelsskador som uppstått i samband med användning av läkemedel som förskrivits utanför indikation, i enlighet med läkemedelslagen.

– Det blir dock mer komplicerat när det sker på rekommendation från huvudman (arbetsgivare) som uppmanar till förskrivning av preparat off label**. Dels förändras riskbilden, dels finns inget utrymme för detta i läkemedelslagen, säger Robert Ström.

– Då är det mer sannolikt att vi inte godkänner läkemedelsskadan.
 


Enligt patientlagen (2014:821)

Som patient i svensk offentligt finansierad sjukvård har du alltid rätt att få information om din behandling och att vara delaktig i valet av behandling. Läkaren har informationsplikt och du har rätt att ställa frågor (och få svar) om ditt läkemedel.
 


** Off label = utanför indikation
I bipacksedeln som följer med läkemedelsförpackningen kan du läsa vilken indikation/indikationer ditt läkemedel har (se 1. Vad X är och vad används det för i bipacksedeln). Du kan också läsa på Fass.se om ditt läkemedel och vad det har för indikation.
 


Allmänna fakta om läkemedelsfall som anmäls till läkemedelsförsäkringen: 

 • Det görs 500–900 anmälningar per år till läkemedelsförsäkringen. Robert Ström, VD på Svenska Läkemedelsförsäkringen AB, menar att det finns ett mörkertal. Det kan bland annat bero på att allmänheten inte känner till att läkemedelsförsäkringen finns. Detta trots löpande informationsinsatser och att vårdpersonal sedan patientlagen (2014:821) trädde i kraft 1 januari 2015, är skyldiga att informera patienter om läkemedelsförsäkringen.
 • Handläggningstiden av ett försäkringsärende varierar beroende av hur komplicerat ärendet är, men tar i genomsnitt cirka fyra månader.
 • Cirka 30 % av alla anmälda läkemedelsskador/försäkringsärenden beviljas ersättning.
   


MER OM SVENSKA LÄKEMEDELSFÖRSÄKRINGEN AB

Läkemedelsförsäkringen är ett frivilligt åtagande från den samlade läkemedelsbranschen och omfattar i dagsläget läkemedel motsvarande cirka 99 procent av det totala försäljningsvärdet i Sverige.

De läkemedelsföretag som är anslutna till läkemedelsförsäkringen är också aktieägare i LFF Sverige AB som i sin tur äger Svenska Läkemedelsförsäkringen AB.

Utöver läkemedelsbranschen är även apotek och apotekskedjor, läkemedelsdistributörer, några landsting och enskilda sjukhus, försäkringstagare och därmed också delägare i läkemedelsförsäkringen.

De här läkemedelsföretagen är med i läkemedelsförsäkringen:

På fass.se kan du se vilka företag som är med i läkemedelsförsäkringen. Du går in på Om LIF/Medlemmar längst ner till höger och klickar på företaget i listan.  Om företaget du söker inte finns med i listan på FASS kan du kika på lff.se/delägare för att se om företaget är med i LFF.
 


Patientförsäkringen, LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag)

Det finns ytterligare en försäkring för dig som är patient – en patientförsäkring, LÖF.
Om du drabbas av en skada när du får vård eller tandvård som är offentligt finansierad, kan du få ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen (1996:799).
LÖF får in cirka 15 000 anmälningar per år och av dessa beviljas cirka 40 % ersättning.
 


Se även film om läkemedelsförsäkringen på LFF:s hemsida.

Text: Louise Candert


Biogen-24049 maj 2020
Senast uppdaterad: 2021-02-18

Läs mer

Oklarheter kring tandvårdsstöd till MS-Patienter.

MS-patienter missar det tandvårdsstöd som de är berättigade till enligt en kartläggning från Tandläkartidningen. Avgränsningarna kring stödet upplevs oklara och hur många personer som får det varierar mellan landstingen. 

Läs mer
Lagen som stärker patientens ställning i vården

Patientlagen finns till för dig som patient. I lagen beskrivs vilken information en patient ska få om sin vård. Genom att få information om möjligheten att välja den vård och behandling patienten behöver..

Läs mer
Magnetkameran avslöjar omärkbara förändringar

Magnetkameraundersökningar (MR) gör det möjligt att få fram detaljerade bilder på kroppens olika organ och mjukdelar. Tekniken används bland annat för att upptäcka sådana skador som inte kan ses med röntgen..

Läs mer
"Jag har drömt om detta i många år"

En passionerad neurolog, bättre intern planering och en positivt inställd röntgenavdelning – nu diagnosticerar Skånes universitetssjukhus i Lund MS på en enda dag.

Läs mer
Inflammationers skadliga effekter

Inflammation är en komplex och viktig del av vårt immunförsvar mot främmande ämnen. En akut inflammation i ett infekterat sår är ofta bra för oss – men om inflammationen är felriktad och kronisk..

Läs mer
5 saker man inte vill höra på jobbet när man lever med MS

Jag har levt med min MS i mer än halva mitt liv. Ibland har jag mått bra, ibland har jag mått dåligt, men för det mesta har jag mått helt ok. Vissa perioder har jag varit så dålig att jag inte kunnat arbeta alls..

Läs mer
Mer motivation till rehab med terapihund

Det finns en rad vinster att hämta vid träning med terapihund. Även vid MS. Sanna Eriksson, koordinator och samordnare för djur i omsorgen, berättar hur det går till.

Läs mer
Hälsosam livsstil med MS

Sömn, kost, motion/träning, att inte stressa och att inte röka är några av de viktigaste hörnstenarna för en sund livsstil och en god hälsa. Det gäller även för dig som har MS. 

Läs mer
Få bukt med SÖTSUGET

Trots att vi vet att för mycket sötsaker inte är bra för hälsan har många av oss svårt att stå emot. Vad beror det på? För stort utbud, dålig karaktär eller ett sug starkt som ett beroende?

Läs mer
Vår kroniska sjukdom förenar oss

Det sägs att MS har tusen olika ansikten. Tusen olika skepnader eftersom sjukdomen kan yttra sig så olika mellan olika personer. Men det finns också mycket som är gemensamt, där du kan känna igen dig i andra med MS och deras berättelse. 

Läs mer
Hur söker MS-patienten information?

Är internet den främsta kunskapskällan för patienter med kroniska sjukdomar och deras anhöriga? Dagens patient*, ett projekt för aktiv egenvård vid kronisk sjukdom..

Läs mer
Så fungerar MR

Undersökning med magnetkamera, MR, har använts sedan början av 1980-talet. Tekniken bygger på användningen av magnetfält och radiovågor. MR kan i jämförelse med andra tekniker skapa bra bilder av kroppsdelar som ligger omgärdade av ben. 

Läs mer
Om Läkemedelsverket - del 3

I Sverige är det den statliga myndigheten Läkemedelsverket som ansvarar för att vi har tillgång till säkra läkemedel. Men vad gör egentligen Läkemedelsverket och för vems skull finns den?

Läs mer
Nedsatt kognition ger sämre arbetsförmåga

I den här filmen berättar professor Tomas Olsson om ett enkelt test, SDMT (Symbol Digit Modalities Test) som testar kognitiv förmåga hos personer med MS (multipel skleros). Resultatet kopplas till arbetsförmåga.

Läs mer
Våra tankar påverkar kroppen

Placeboeffekten är lika gammal som läkekonsten, även om begreppet placebo började användas inom medicinen först på 1900-talet. 

Läs mer
Att tänka på vid vaccination om man har MS

Om du har MS och står på en immunmodulerande behandling finns risk att du blir sjuk av vissa vaccin. Neurologen och immunologen Charlotte Dahle förklarar hur det fungerar och vilka vaccin som man inte ska ta vid MS.

Läs mer
Jag ska sluta röka!

Inte nu när det snart är semester, eller det får bli efter helgen, eller jo jag ska men ikväll ska jag ut med kompisarna. Känner du igen mönstret? Blir det någonsin rätt tillfälle att sluta röka?

Läs mer
Yoga och meditation hjälper vid hjärntrötthet

En studie från Sahlgrenska akademin visar att yoga och meditation hjälper personer som drabbats av extrem hjärntrötthet. Under åtta veckors träning minskade trötthet och stress markant hos försökspersonerna.

Läs mer
En bättre start på dagen

Det här är första delen i en serie om må-bra-rutiner. Vi börjar från början, med starten på dagen och tips på goda morgonrutiner.

Läs mer
Oklart om nyttan överstiger riskerna för ett av de mest använda läkemedlen vid MS


Läkemedelsverket kan inte avgöra om nyttan överstiger riskerna för ett av de mest använda läkemedlen vid MS. 

Läs mer
Evidensbaserad sjukvård för säker och effektiv behandling

Patientsäkerhetslagen är en svensk lag som har antagits av riksdagen och som trädde i kraft den 1 januari 2011. Syftet med lagen är att främja en hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård och jämförlig verksamhet. 

Läs mer
Rökning ökar risken för progressiv MS

Rökning accelererar sjukdomen MS, visar ny forskning från Karolinska Institutet. Personer med MS-diagnos som röker utvecklar progressiv MS snabbare än de som slutar. ”De som fortsatte röka efter sin MS-diagnos utvecklade progressiv MS i snitt 7 år före de som slutade röka vid diagnosen” säger Jan Hillert, en av forskarna bakom studien.

Läs mer
Liten vaccinskola för dig med MS – del 1

Här får du lära dig grunderna om vaccin. Hur allt började men också vilka olika typer av vaccin som finns idag och hur de fungerar. I nästa del fokuserar vi mer på vad som gäller för dig med MS.

Läs mer
Liten vaccinskola för dig med MS - del 2

Här får du hjälp att sortera bland vaccinen – vilka vaccin du som har MS och har en immunmodulerande behandling inte kan ta och varför, vilka vaccin du kan ta och hur rekommendationerna ser ut.  

Läs mer
RIS – MS utan symptom

RIS vid MS skulle man förenklat kunna beskrivas som MS utan symtom. RIS står för Radiologically isolated syndrome och brukar upptäckas av en slump när man gör MR för att utreda någon annan sjukdom som till exempel migrän.

Läs mer
Spetspatienter hjälper vården att möta rätt behov

Ett av 2017 års nyord var spetspatient. Ett ord som samma år hade myntades av Sara Riggare, som är doktorand på Karolinska institutet och har sedan många år levt med Parkinsons sjukdom.

Läs mer
MS - en 200-årig historia del 2

Nästan hela 1900-talet skulle komma att passera utan att några egentliga framsteg gjordes när det gäller medicinsk behandling av multipelskleros.

Läs mer
MS – en 200-årig historia

Sjukdomen multipel skleros upptäcktes för cirka 200 år sedan. Då betraktades MS som en mycket ovanlig sjukdom och man testade sig fram med olika behandlingar, bland annat blodiglar på tinningarna och arsenik. 

Läs mer
MS mot en ljus framtid

Redan idag har MS-forskningen gjort stora framsteg. Prognosen ser mycket bättre ut idag för en person som insjuknar i MS än mot hur det såg ut för 10–20 år sedan. Men framöver då? Kommer det finnas något botemedel mot MS? 

Läs mer
Om Läkemedelsverket - del 1

I Sverige är det den statliga myndigheten Läkemedelsverket som ansvarar för att vi har tillgång till säkra läkemedel. Men vad gör egentligen Läkemedelsverket och för vems skull finns den?

Läs mer
Om Läkemedelsverket – del 2

I Sverige är det den statliga myndigheten Läkemedelsverket som ansvarar för att vi har tillgång till säkra läkemedel. Men vad gör egentligen Läkemedelsverket och för vems skull finns den?

Läs mer
Från provrör till färdigt läkemedel

Resan från de allra första molekylerna i ett provrör till ett färdigt läkemedel hos patient är både lång och komplicerad. De allra flesta läkemedelskandidaterna kommer att falla bort under de cirka femton år som krävs innan ett nytt läkemedel godkänns för användning.

Läs mer
Immunsystemet – så funkar det

Varje dag och varje stund utsätts vi för hot i form av virus, bakterier, svampar, parasiter eller andra främmande ämnen i vår omgivning, många med potential att skada oss. Utan ett väl fungerande försvar har vi minimala möjligheter att överleva.

Läs mer