Problem med urinblåsan

    

Rådgör med din läkare och MS-sjuksköterska.

En del patienter med MS drabbas av problem med urinblåsan. De kan nästan alltid behandlas med gott resultat. De inflammationer som finns i nervsystemet påverkar överföringen och koordinationen av nervimpulser till och från blåsan. Orsaken till symtomen är neurogen. 

Det finns flera typer av blåsrubbningar. Dessa delas in i följande kategorier:

  • Svårt att hålla urinen (urgency).
  • Svårt att komma igång att tömma blåsan och att tömma blåsan fullständigt.
  • Blandform av de två ovan nämnda.

De olika typerna av blåsbesvär kräver olika behandling och ska därför diagnostiseras noggrant. Vid alla typer av blåsproblem ska det först uteslutas att det inte är en urinvägsinfektion. 

 

Det här bör du tänka på om du har problem med urinblåsan

Oavsett vilken form av blåsproblematik som diagnostiseras finns det vissa saker du själv bör tänka på:

  • Berätta för din läkare eller MS sjuksköterska om symtomen för att få hjälp.
  • Drick tillräckligt med vätska under dagen men mindre på kvällen för att undvika nattliga trängningar. Att dricka mindre under dagen hjälper inte, det ökar bara risken för urinvägsinfektioner.
  • Gå inte på toaletten bara för säkerhets skull. Urinblåsan vänjer sig snart vid att bara förvara små mängder urin innan den signalerar att den ska tömmas.
  • Alkohol (särskilt öl) och kaffe stimulerar produktionen av urin, vilket gör att du behöver kissa oftare. Om detta är ett problem är det bättre att dricka något annat.
  • Bär kläder som är enkla att ta av.
  • Vidta hygieniska åtgärder för att förhindra urinvägsinfektioner. Tvätta underlivet utan tvål (tvål kan göra din hud för torr så att den blir utsatt för bakterier, vilket leder till urinvägsinfektioner). 

 

Svårt att hålla urinen (urgency)

En del personer som har MS kan drabbas av frekventa trängningar som göra att man behöver gå på toaletten både dag- och nattetid. Urinblåsan vänjer sig snart vid att bara förvara små mängder urin innan den signalerar att den ska tömmas. Därför kommer endast små mängder urin vid varje blåstömning.

 

Så kan du hjälpa

Det finns medicin som dämpar överaktivitet i blåsan och som gör att urinblåsan kan behålla större mängder urin. Resultatet blir färre trängningar. "Blåsträning" kan utföras av en läkare, sköterska eller uroterapeut. Detta innebär att man succesivt vänjer blåsan vid att förvara allt större mängder urin.
Hos kvinnor kan bäckenbottenmuskelaturen stärkas genom så kallade knipövningar vilket ökar förmågan att hålla tillbaka trängningen så att man hinner till toaletten. Uroterapeuter, distriktssköterskor och vissa sjukgymnaster kan ge information om knipövningar.

 

Svårigheter att tömma blåsan

Även här upplevs täta trängningar men också svårigheter med att börja kissa och att tömma blåsan helt. Detta leder till att det blir lite urin kvar i blåsan och blåsan kan även bli överfull. Detta kan vara smärtsamt och en överfull blåsa kan leda till njurproblem. Därför bör du uppsöka akut hjälp om du inte kissat på länge. Det är möjligt att MS medför att man inte känner denna smärta. Svårigheter att tömma blåsan beror på att knipmuskeln som finns längst ner i blåsan inte öppnar sig, eller att den sluter sig för tidigt innan blåsan har tömts fullständigt. Detta kan öka risken för urinvägsinfektion.

 

Det här kan du göra själv

Rådgör med din läkare eller MS- sjuksköterska om symtomen. 
Undvik att bära åtsittande kläder som trycker mot blåsan.

 

Så kan du få hjälp

Blåsan kan behöva tömmas manuellt genom att en tunn kateter förs upp i blåsan. Metoden kallas Ren Intermittent Katetrisering (RIK), vilket du efter utbildning av en uroterapeut eller distriktssköterska kan lära dig att hantera själv. Det finns även en rad olika inkontinensartiklar för ofrivilligt urinläckage.

Om en kombination av de ovan nämnda symtomen uppstår används en kombination av de terapier som redan omnämnts. Exempelvis kan du få medicin som minskar aktiviteten i blåsan kombinerat med manuell tappning av urinblåsan så kallad RIK.

 


Biogen-46391-november 2021
Senast uppdaterad: 2022-01-31

Läs mer

De första symtomen vid MS

Hur vet man om de där diffusa symtomen beror på sjukdomen MS eller på något annat? Och vilka är de vanligaste första symtomen vid MS – det verkar vara så många olika? 

Läs mer
Fysiska symtom

En del personer med MS drabbas av mer eller mindre uttalad nedsättning av muskelkraften under sjukdomens gång. Det beror på skador på de nervfibrer som leder motoriska signaler, alltså de signaler som styr musklerna. 

Läs mer
Synnervsinflammation

Ett av de vanligaste första symtomen vid MS är synnedsättning som orsakas av en inflammation i synnerven. Typiskt för multipel skleros är att endast det ena ögat drabbas. 

Läs mer
Smärta och värk vid MS

”Smärta är en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada.”

Läs mer
Fatigue - ett tröttsamt symtom vid MS

I likhet med flera andra sjukdomar är det vanligt att känna sig trött när man har MS. Om tröttheten är så påtaglig att den hindrar möjligheten att leva ett normalt aktivt liv kallas tillståndet fatigue 

Läs mer
Trötthet eller fatigue?

Man får inte skylla allt på sin MS, det är jätteviktigt. Många gör det, både doktorer och patienter. ”Det är min MS som gör att jag är så trött.”

Läs mer
Balans och koordinationsproblem

Balans- och koordinationsproblem är vanliga symtom vid MS. Du kanske till exempel lägger märke till att fingrarna inte längre fungerar på samma sätt som tidigare

Läs mer
Trötthet, kognition och depression

Tröttheten vid MS är nära sammankopplad med de kognitiva problemen som kan orsakas av sjukdomen. Med kognitiva funktioner menas vår förmåga att till exempel tänka, minnas och planera. 

Läs mer
Spasticitet

Vissa skador på CNS kan leda till att musklerna inte går att kontrollera som vanligt, fast muskulaturen är stark. Symtomet kallas spasticitet och kan förekomma vid MS. Spasticitet beror på en ökad aktivitet i muskler och senor på grund av att hämmande signaler från hjärnan saknas. 

Läs mer
Blåsbesvär - ett vanligt problem vid MS

Sjuksköterskan och uroterapeuten Anna Martinson de Cárdenas föreläste om MS och blåsbesvär ­­– ett vanligt besvär vid multipel skleros – på ett patientmöte under hösten. 

Läs mer
Tarmproblem vanligt vid MS

Att ha problem med tarmen vid MS är väldigt vanligt, menar uroterapeuten Anna Martinsson. Hon säger också att många av dem som har problem med tarmen inte får hjälp. 

Läs mer
Neuropatisk smärta vanligt vid MS

Smärta och värk är vanliga symtom vid MS. Särskilt vanlig är neuropatisk smärta, det vill säga nervsmärta. Läkaren och smärtspecialisten Christian Simonsberg beskriver...

Läs mer
En film om fatigue

Den här filmen vänder sig till personer med MS. Filmen skapar igenkänning och ger en bild av hur fatigue kan upplevas. Budskapet är att det finns hjälp att få genom att ta upp frågan med vården.

Läs mer